Pons Pieterzoon van der Weijden tweede generatie

Pons is de zoon van Pieter van der Weijden (en een voor mij (nog) onbekende vrouw. De naam Pons klinkt in onze oren misschien vreemd. In de middeleeuwen was het echter een heel gebruikelijke voornaam. De naam is ontleend aan de Romeinse martelaar Pontianus, die toen veel verering genoot.

 Pontianus was de achttiende paus van de Rooms-katholieke Kerk. Hij was paus van 21 juli 230 tot 25 september 235. Tijdens zijn pontificaat eindigde het schisma van Hippolytus. Ook stelde hij het eerste gezangenboek met psalmen samen. Samen met andere kerkleiders, onder wie Hippolytus, werd hij door de Romeinse keizer Maximinus Thrax naar Sardinië verbannen. Als gevolg hiervan trad Pontianus op 25 september 235 af. Het is niet bekend hoe lang hij in zijn verbanningsoord doorbracht, maar volgens het Liber Pontificalis stierf hij onder onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.

De geboortedatum van Pons is mij onbekend. Hij is overleden tussen 1 januari 1704 en 12 mei 1705. Voor het jaar 1693 trouwde Pons met een voor mij onbekende vrouw. Uit dit huwelijk is één kind geboren namelijk Pieter Ponse van der Weijden.Pons trad vervolgens op 3 januari 1693 te Nieuwkoop voor het gerecht in oudertrouw met Annetje Kornelis van der Vlugt. Beiden waren volgens de ondertrouwakte, afkomstig uit Nieuwkoop (wat niet altijd wil zeggen dat zij er ook geboren waren). Zij werden in het kerkelijk huwelijk bevestigd op 20 januari 1693. Beiden waren Rooms Katholiek.

Trouwen voor het gerecht. Een huwelijk was toen alleen rechtsgeldig als het gesloten was voor de gereformeerde kerk of voor het plaatselijk gerecht van schout en schepenen. Voor gereformeerden volstond dus een huwelijk voor de eigen kerk, maar rooms- en oudkatholieken, joden en leden van de kleine protestantse kerken dienden voor het plaatselijk gerecht te trouwen om hun huwelijk rechtsgeldig te maken. Na 1795 moesten ook huwelijken tussen gereformeerden voor het gerecht worden aangetekend.

Huwelijk tussen Pons van der Weijden en Annetje Kornelis Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren namelijk; Cornelis of Crelis, Marijtje of Margje ( en 2 doodgeboren kinderen.

Uit onderstaand document blijkt dat Pons aan het Noordeinde in Nieuwkoop heeft gewoond. Tijdens een openbare verkoping op 19 en 20 januari 1699 kocht hij van Van Berck voor f 70,- een huis.

 ‘een huijs ende erf ende schuur, staende ende gelegen in ’t Noordeind van Nieucoop buijtewegh (de waterkant –red) streckende uijt de voorweteringh tot aen Pieter Jan Cornelis Leenen lant toe belent ten oosten den voorn. Pieter jans ende ten westen stuijvers huijsgelt, mitsgaders het banwerck in de voorweteringh neffens ’t huijs ende erf. Voorts vrij ende onvrij nevens andere huijsen ende erven. Ende met soodanige voor ende verdelige servituijten. vrijdommen ende waringen als ’t selve huijs ende erf subject onderworpen ende eenigsints compenterende is, waer naer den cooper hem //sal moeten reguleren’ 

 Abraham Cornelis Abrahams en Maerten Dircxs stellen zich tot borgen. Het huis zou beschikbaar komen in mei 1700. Alle drie tekenen zij met een + (een kruis) wat betekent dat ook Pons niet kon schrijven. Volgens de transportakte van 18 mei 1999 betaalde Pons f 24,- contant en de rest met een kustbrief (hypotheekbrief ) van f 46,- te betalen in twee termijnen waarvan de eerste in mei 1700 tegen een rente van 4 % per jaar. Volgens een transportakte van 12 mei 1705 verkocht Annetje Cornelis, weduwe van Pons Pieterz. Verweijde, het huis en erf voor f 24, aan Hendrick Harmensz. Molenvliet. Daarbij werd bedongen dat zij er gratis mocht blijven wonen tot mei 1707 en daarna tegen een jaarlijkse huur van f 10. Uit het bovenstaande is op te maken dat Pons is overleden tussen 1 januari 1704 en 12 mei 1705. In de Weeskamerarchieven van Nieuwkoop ligt het volgende document, gedateerd 14 september 1711.

Cornelis Leendertz. Pot weduwnaar en boedelhoudster van Aaltje Cornelis sal behouden alle de goederen tegenwoordig in de boedel bevonden soo van beijder kant als van haar eerste man bekoomen mits hij betalen de schulden des boedels tegenwoordigh zijnde, en sal ten behoeve van de twee voorkinderen Marritje en Crelis Ponse uitkeren, soo voor haar vaders als moedersbewijs, de kleederen van haar overledene vader saelgr. ende het goud en silver daar van sijnde voor de helft, en de daer en boven alimenteren, onderhouden en grootbrengen tot sijn meerderjarigheijt toe Pieter Ponse, ten sij dat door sijn doot of onvermogenheijt daer toe in geen staat was, gelijk hij ook aenneemt Leendert Cornelkis Pot voor zijn moedersgoed grootbrengen tot sijn meerderjarigheijt. Sullende Egbert Crelis van der Vlugt, Gerrit Pieter van der Wijde (voor sig selfs en sig sterk makende voor sijnn broeder Eerst van der Weijde) en Jan Jacobsz. van  Arnhem, alle drie oomen en voogden van voorn voorkinderen Marritje en Cornelis Ponse naer haar neemen en grootbrengen..